מדיניות ביטול עסקה

צרכן הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010(להלן: "החוק" ו-"התקנות", בהתאמה)

  1. ניתן לבצע ביטול של קניה עד לרגע ביצוע החיוב מול חברת האשראי (אשר מתבצע תוך 24 שעות ממועד הקניה) וזאת ללא תשלום קנס כלשהו.
  2. בכפוף למדיניות זו, הלקוח יהיה רשאי לבטל קנייה כולה או חלקה אף לאחר ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים באמצעות השליחים, או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, וזאת בכפוף למשלוח הודעה בכתב להנהלת האתר (חברת איבנה בע"מ, ח.פ.: 515146454 מרחוב פעמי אביב 23, גבעת ח"ן) והשבת המוצרים עצמם באריזתם המקורית שטרם נפתחה בלא שנפגמו המוצרים ו/או אריזתם וזאת בפרק הזמן של 14 יום האמורים.  
  3. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, והחברה רשאית לדרוש ממנו הציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. 
  4. החברה תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק.
  5. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.
  6. הנהלת האתר (חברת איבנה טכנולוגיות בע"מ, ח.פ.: 515146454 מרחוב פעמי אביב 23, גבעת ח"ן) שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת או כל בעיה טכנית אחרת ששיבשה את מהלכה התקין של הקניה, מקרה כזה תשלח הודעה בדואר אלקטרוני לגולש.
  7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ייעשה שינוי בנהלים במהלך הקנייה.
  8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.